Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
- Nyheder
 § 1 Navn, hjemsted og adresse

1.1 Foreningens navn er Frederiksberg Badminton Klub (F.B.K.). Foreningen har hjemsted på Frederiksberg på adressen Rolighedsvej 23 C, 1958 Frederiksberg C.

§ 2 Formål

2.1 Frederiksberg Badminton Klub har gennem spil, træning, deltagelse i åbne og lukkede turneringer, opvisninger m.v. til formål at virke for udbredelsen af kendskabet til og interessen for badmintonspillet.

§ 3 Organisationsforhold

3.1 Frederiksberg Badminton Klub er gennem Københavns Badminton Kreds medlem af Dansk Badminton Forbund, som er underlagt Danmarks Idrætsforbund og The International Badminton Federation. Alle medlemmer af Frederiksberg Badminton Klub er underkastet de regler, der til enhver tid måtte blive fastsat af de nævnte forbund.

§ 4 Kontingent

4.1 For medlemskabet af Frederiksberg Badminton Klub betaler hvert medlem et kontingent til foreningen. Kontingentets størrelse og forfaldstid fastsættes efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

§ 5 Indmeldelse

5.1 Som medlem af Frederiksberg Badminton Klub kan optages enhver person, der ikke er i restance med kontingentbetaling til andre klubber henhørende under Dansk Idrætsforbund. Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til foreningens bestyrelse eller en af denne udpeget person. Ved indmeldelse betales et af bestyrelsen fastsat indskud til foreningen.

5.2 Bestyrelsen kan med 2/3 flertal afvise at efterkomme en anmodning om medlemskab af foreningen, når særlige grunde taler for det. En sådan beslutning skal dog, i det omfang den optagelsessøgende måtte ønske det, forelægges den førstkommende ordinære generalforsamling til prøvelse.

5.3 Et udtrådt eller ekskluderet medlem kan kun genoptages som medlem af Frederiksberg Badminton Klub, når dennes eventuelle gæld til foreningen er afregnet.

§ 6 Udmeldelse og eksklusion

6.1 Udmeldelse af Frederiksberg Badminton Klub skal ske skriftligt til foreningens bestyrelse eller en af denne udpeget person. Udmeldelsen kan kun ske med én måneds varsel til ophør ved udgangen af den følgende måned.

6.2 Kontingent for den forløbne del af den sæson, hvor udmeldelsen finder sted, skal afregnes, ligesom eventuelle andre økonomiske mellemværender mellem det udtrædende medlem og foreningen skal afvikles, før udmeldelsen kan godkendes.

6.3 Bestyrelsen kan under appel til generalforsamlingen beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de forpligtelser, der påhviler vedkommende i henhold til foreningens vedtægter. Medlemmer, der trods forudgående skriftligt påkrav ikke betaler forfaldent kontingent inden for en frist på 14 dage regnet fra modtagelsen af påkravsskrivelsen, kan efter bestyrelsens beslutning dog uden videre slettes af medlemslisten.

6.4 Eksklusion eller slettelse af medlemslisten fritager ikke det udtrædende medlem for kontingentforpligtelsen for den forløbne del af den sæson, hvor udelukkelsen finder sted.

§ 7 Generalforsamling

7.1 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der, når der bortses fra vedtægtsændringer og afstemninger om foreningens ophævelse eller fusion med andre foreninger, er beslutningsdygtig uden hensyntagen til antallet af de fremmødte medlemmer.

7.2 Den ordinære generalforsamling afholdes én gang årligt i perioden 1. januar til den 30. april. Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske ved opslag i foreningens lokaler med mindst tre ugers varsel. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningens formand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Foreningens regnskaber og eventuelt indkomne forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmerne skal ligge til gennemsyn i foreningens lokaler i en periode på otte dage op til generalforsamlingen.

7.3 På generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer ret til at give møde og adgang til at udtale sig om foreningens anliggender. Stemmeret på generalforsamlingen, der forudsætter personligt fremmøde, tilkommer dels aktive seniormedlemmer, dog først når der er forløbet fire måneder efter indmeldelsen, dels passive medlemmer, som har været aktive medlemmer af foreningen mindst ét år uden i mellemtiden at have været udmeldt af foreningen. Stemmeretten kan kun udøves af medlemmer, der ikke er i restance med kontingentbetalingen.

7.4 Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen. Dirigenten må ikke være medlem af foreningens bestyrelse.

7.5 Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent.

Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Fremlæggelse af regnskab og status til godkendelse.

Fremlæggelse af budget.

Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmerne.

Valg af formand til bestyrelsen.

Valg af medlemmer samt suppleanter til bestyrelsen.

Valg af spilleudvalg og suppleanter til SSU.

Valg af ungdomsspilleudvalg og suppleanter til USU.

Valg af veteranudvalg og suppleanter til VTU

Valg af revisor.

Eventuelt.

7.6 På generalforsamlingen træffes beslutninger ved simpelt flertal blandt de fremmødte og stemmeberettigede medlemmer. Vedtægtsændringer og beslutninger om foreningens ophævelse og fusion med andre foreninger kan dog kun ske med 2/3 tilslutning fra samtlige stemmeberettigede medlemmer af foreningen. Opnås et sådant flertal ikke på generalforsamlingen, skal bestyrelsen, hvis forslagsstilleren opretholder forslaget, ved førstkommende lejlighed indkalde medlemmerne til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken det stillede forslag kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte og stemmeberettigede medlemmer.

7.7 På generalforsamlingen træffes beslutninger ved simpelt flertal blandt de fremmødte og stemmeberettigede medlemmer. Vedtægtsændringer og beslutninger om foreningens ophævelse og fusion med andre foreninger kan dog kun ske med 2/3 tilslutning fra samtlige stemmeberettigede medlemmer af foreningen. Opnås et sådant flertal ikke på generalforsamlingen, skal bestyrelsen, hvis forslagsstilleren opretholder forslaget, ved førstkommende lejlighed indkalde medlemmerne til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken det stillede forslag kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte og stemmeberettigede medlemmer.

§ 8 Ekstraordinære generalforsamlinger

8.1 Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når foreningens bestyrelse finder det påkrævet, eller når minimum 30 af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter begæring herom. En sådan begæring skal fremsættes skriftligt over for foreningens formand og skal indeholde en nærmere angivelse af de punkter, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Under hensyntagen hertil fastsætter bestyrelsen herefter den for generalforsamlingen gældende dagsorden, der kan suppleres med de punkter, som bestyrelsen i øvrigt finder påkrævet. Med hensyn til indkaldelse, valg af dirigent, afstemningsregler m.v. gælder de for den ordinære generalforsamling fastsatte bestemmelser.

8.2 Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes senest 6 uger efter, at foreningens formand har modtaget begæringen herom.

§ 9 Bestyrelsen

9.1 Foreningens daglige ledelse varetages af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på fem medlemmer. Såvel formanden som de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv ved valg af næstformand, kasserer og sekretær.

9.2 På hver ordinær generalforsamling afgår de to længst siddende bestyrelsesmedlemmer, hvorefter to nye vælges. Genvalg kan finde sted. Hvis mere end to af de siddende bestyrelsesmedlemmer skulle være valgt samtidig, afgøres spørgsmålet om, hvem der er på valg, ved lodtrækning, med mindre der kan opnås enighed herom i bestyrelsen.

9.3 På den ordinære generalforsamling vælges to suppleanter til bestyrelsen. Disse bestyrelsessuppleanter vælges for ét år ad gangen. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, foretages der suppleringsvalg på den først kommende ordinære generalforsamling. Indtil dette sker, erstattes det afgåede bestyrelsesmedlem af en af de af den foregående generalforsamling valgte suppleanter.

9.4 Bestyrelsen repræsenterer såvel generalforsamlingen udadtil som i interne anliggender. Bestyrelsen forestår således under hensyntagen til foreningens vedtægter den daglige ledelse af klubben i såvel økonomisk henseende som i andre anliggender. Dog er bestyrelsen forpligtet til at forelægge planer af vidtrækkende økonomisk betydning såsom salg og udvidelse af foreningens halfaciliteter til generalforsamlingens godkendelse.

9.5 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden eller to af de øvrige bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent. Indkaldelsen til bestyrelsesmøder sker skriftligt med angivelse af de punkter, der ønskes drøftet på de enkelte møde.

9.6 Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i drøftelser eller afstemninger angående spørgsmål, der relaterer sig til forholdet mellem vedkommende personligt og foreningen. Et bestyrelsesmedlem må heller ikke deltage i forhandlinger eller afstemninger, der relaterer sig til spørgsmål, hvor andre personer er involveret, hvis det pågældende medlem har en personlig interesse i sagen, som umiddelbart synes at være i modstrid med foreningens.

9.7 Bestyrelsen har pligt til at føre referat over de på bestyrelsesmøderne trufne beslutninger. Disse beslutningsreferater underskrives af referenten og formanden eller i dennes fravær af næstformanden.

9.8 Bestyrelsen, der kun er beslutningsdygtig, når minimum fire af bestyrelsesmedlemmerne er til stede, træffer sine afgørelser ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens, og i dennes fravær næstformandens, stemme afgørende. Ved bestyrelsesmøder kan der ikke stemmes ved fuldmagt.

9.9 Valgbar til bestyrelsen er kun medlemmer af FBK, der ikke er ansat i klubben som f.eks. halinspektør, forpagter eller lign. Dette gælder dog ikke for lønnede trænere der er medlem af FBK.

§ 10 Spilleudvalg (SSU)

10.1 Foreningens spilleudvalg består af fem medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamlingen for to år ad gangen. Udvalget udpeger selv sin formand blandt medlemmerne af udvalget.

10.2 På hver ordinær generalforsamling afgår de to henholdsvis tre længst siddende medlemmer af SSU, hvorefter to henholdsvis tre nye vælges. Genvalg kan finde sted. Hvis mere end to henholdsvis tre af de siddende medlemmer skulle være valgt samtidigt, afgøres spørgsmålet om, hvem der er på valg, ved lodtrækning, med mindre der kan opnås enighed herom i SSU.

10.3 På den ordinære generalforsamling vælges to suppleanter til SSU. Disse suppleanter vælges for ét år ad gangen. Afgår et medlem af SSU i utide, foretages der et suppleringsvalg på den først kommende ordinære generalforsamling. Indtil dette sker, erstattes det afgående medlem af SSU af en af de af den forudgående generalforsamling valgte suppleanter til SSU.

10.4 SSU har til opgave af forestå tilrettelæggelsen af seniortræningen og søndagstræningen, i samarbejde med de øvrige udvalg tilrettelægge tilmeldingen til holdturneringen, afviklingen af holdturneringen, ansættelse af seniortrænere, tilmelding til åbne turneringer, træningsophold og andre arrangementer, som kan være til gavn for foreningens veteranafdeling.

10.5 SSU har efter samråd med foreningens bestyrelse ret til at disponere over udlejede baner op til tre gange per sæson med henblik på afvikling af arrangementer, der henhører under udvalgets arbejdsområde.

10.6 SSU skal holde bestyrelsen løbende orienteret om sit arbejde og har pligt til at forelægge enhver beslutning af økonomisk art til bestyrelsens godkendelse. Udvalgets formand eller en repræsentant for denne har ret til at overvære bestyrelsens og ungdomsspilleudvalgets møder.

10.7 Spilleudvalget fører protokol over sine møder, som bestyrelsen har ret til at overvære.

§ 11 Ungdomsspilleudvalget (USU)

11.1 Foreningens ungdomsspilleudvalg består af fem medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for to år ad gangen. Udvalget vælger selv sin formand blandt medlemmerne af udvalget.

11.2 På hver ordinær generalforsamling afgår de to henholdsvis tre længst siddende medlemmer af USU, hvorefter to henholdsvis tre nye vælges. Genvalg kan finde sted. Hvis mere end to henholdsvis tre af de siddende medlemmer skulle være valgt samtidigt, afgøres spørgsmålet om, hvem der er på valg, ved lodtrækning, med mindre der kan opnås enighed herom i USU.

11.3 På den ordinære generalforsamling vælges to suppleanter til USU. Disse suppleanter vælges for ét år ad gangen. Afgår et medlem af USU i utide, foretages der suppleringsvalg på den først kommende ordinære generalforsamling. Indtil dette sker, erstattes det afgåede medlem af USU af en af de af den forudgående generalforsamling valgte suppleanter til udvalget.

11.4 USU har til opgave af forestå tilrettelæggelsen af træningen af foreningens ungdomsspillere, i samarbejde med de øvrige udvalg tilrettelægge tilmeldingen til holdturneringen, i samarbejde med bestyrelsen ansættelse af ungdomstrænere, tilmelding til åbne turneringer, træningsophold og andre arrangementer, som kan være til gavn for foreningens ungdomsafdeling.

11.5 USU skal holde bestyrelsen løbende orienteret om sit arbejde og har pligt til at forelægge enhver beslutning af økonomisk art til bestyrelsens godkendelse. USUs formand eller en repræsentant for denne har ret til at overvære bestyrelsens møder.

11.6 USU fører protokol over sine møder, som bestyrelsen har ret til at overvære.

§ 12 Veteranspilleudvalget

12.1 Foreningens veteranspilleudvalg (VTU) består af tre medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for to år ad gangen. Udvalget vælger selv sin formand blandt medlemmerne af udvalget.

12.2 På hver ordinær generalforsamling afgår en henholdsvis to længst siddende medlemmer af udvalget, hvorefter en, henholdsvis to, nye vælges. Genvalg kan finde sted. Hvis mere end en, henholdsvis to, af de siddende medlemmer skulle være valgt samtidigt, afgøres spørgsmålet om, hvem der er på valg, ved lodtrækning, med mindre der kan opnås enighed herom i udvalget.

12.3 På den ordinære generalforsamling vælges to suppleanter til udvalget. Disse suppleanter vælges for ét år ad gangen. Afgår et medlem af udvalget i utide, foretages der suppleringsvalg på den først kommende ordinære generalforsamling. Indtil dette sker, erstattes det afgåede medlem af udvalget af en af de af den forudgående generalforsamling valgte suppleanter til udvalget.

12.4 VTU har til opgave af forestå tilrettelæggelsen af evt. træning af foreningens veteranspillere, i samarbejde med de øvrige udvalg tilrettelægge tilmeldingen til holdturneringen, afvikling af holdkampe, tilmelding til åbne veteran turneringer, træningsophold og andre arrangementer, som kan være til gavn for foreningens veteranafdeling.

12.5 VTU skal holde bestyrelsen løbende orienteret om sit arbejde og har pligt til at forelægge enhver beslutning af økonomisk art til bestyrelsens godkendelse. Veteranspilleudvalgets formand eller en repræsentant for denne har ret til at overvære bestyrelsens møder.

12.6 VTU fører protokol over sine møder, som bestyrelsen har ret til at overvære.

§ 13 Regnskab

13.1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

13.2 Foreningens regnskaber revideres af generalforsamlingens valgte statsautoriserede eller registreret revisor for ét år ad gangen.

Foreningens generalforsamling kan derudover vælge en revisor blandt foreningens medlemmer, der ikke er en del af bestyrelsen eller ansat af klubben, for ét år ad gangen.

13.3 Den af bestyrelsen udpegede kasserer forestår udarbejdelsen af foreningens årsregnskab og har endvidere til opgave at stå for inkassation af foreningens indtægter og afregning af foreningens løbende udgifter. Kassereren fører endvidere et bogholderi over foreningens indtægter og udgifter. Dette bogholderi skal i videst muligt omfang holdes ajourført, således at foreningens øjeblikkelige økonomiske stilling til enhver tid kan aflæses ved en gennemgang af foreningens bogføringsmateriale.

§ 14 Tegning og hæftelse

14.1 Foreningen tegnes udadtil af formanden og et bestyrelsesmedlem. Ved salg og pantsætning af foreningens halfaciliteter tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse.

14.2 Der påhviler hverken foreningens bestyrelse eller medlemmerne en personlig hæftelse for de forpligtigelser, som foreningen påtager sig.

§ 15 Opløsning

15.1 I tilfælde af at det skulle blive besluttet at opløse Frederiksberg Badminton Klub, tilfalder foreningens formue Dansk Badminton Forbund.

Som vedtaget den 1. april 1996:
Herefter ændret som vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 3. maj 1999.
Herefter ændret som vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 4. maj 2004
Herefter ændret som vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 11. december 2012.

Medlem af:
Københavns Badminton Kreds
Dansk Badminton Forbund
Danmarks Idrætsforbund
The International Badminton Federation

STIFTET 5. OKTOBER 1932

Seneste nyt